Raportimi i ERRU
Raportimi nuk është vetëm një detyrim ligjor për të siguruar që ERRU është i përgjegjshëm për vendimet që ne marrim në emër të shoqërisë shqiptare. Raportimi ndaj Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave na jep ne gjithashtu mundësinë të japim komente mbi zhvillimet dhe politikat në sektor si dhe të japim rekomandime. Për më tepër, ne e konsiderojmë raportimin si thelbësor për të arritur objektivin tonë për krijimin e një mjedisi rregullator transparent dhe mbajtjen publikut të informuar. Ne besojmë se vendosja e operatorëve nën vëzhgimin e publikut është një stimul i fortë për ata që të ofrojnë shërbime më të mira. 

ERRU publikon rregullisht raportet e mëposhtme:

Raportet Vjetore
Që nga viti i parë i krijimit Enti Rregullator i Ujit ka paraqitur një Raport Vjetor pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave. Ky raport përmbledh punën e kryer në vitin e lënë pas dhe aktivitet e planifikuara për vitin e ardhshëm, si dhe situatën aktuale të Sektorit Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri dhe rekomandime për veprime të nevojshme për t’u ndërmarrë nga qeveria.

Raporti i Performancës

Raportimi i performancës është futur nga ERRU në 2011 me synimin që ti mundësojë të gjithë aktorëve dhe publikut të gjerë të kuptojë dhe të krahasojë performancën e çdo operatori. Përmes analizimit të performancës së operatorëve individualisht dhe duke i krahasuar ato me operatorët e tjerë, ne dhe shoqëritë mund të identifikojmë mundësitë për përmirësime të mëtejshme. Raportimi publik i performancës na lejon të implementojmë një element të konkurencës krahasuese në një sektor që ndryshe do të ishte krejtësisht monopol dhe që stimulon marrjen e përmirësuar të shërbimit. Publikimi i Raportit Vjetor dhe Raportit të Performancës së ERRU synon të ofrojë një tablo të pavarur dhe objektive si dhe një analizë individuale të performancës së shoqërive e matur mbi bazën e një sërë treguesish performance të përzgjedhur nga ERRU.

Më shumë informacion mbi monitorimin tonë të performancës dhe treguesve kyç të performancës, që ne përdorim mund gjenden këtu.

Bilanci i Ujit