Mbrojtja e interesit të konsumatorit është në qendër të punës së Entit Rregullator të Ujit. Sipas parashikimeve të ligjit 8102, i ndryshuar, ERRU ka për detyrë të mbrojë konsumatorët nga çmimet monopol dhe të gjejë një ekuilibër të drejtë midis interesave të tyre dhe operatorëve në sektorin e furnizimit me ujë.

Gjithashtu ERRU vepron në mënyrë të tillë që të garantojë që të licencuarit të veprojnë në përputhje me kushtet e licencës së tyre dhe në këtë mënyrë të mbrojë konsumatorët në lidhje me cilësinë, eficencën, vazhdueshmërinë dhe garancinë e shërbimit.

ERRU e interpreton mbrojtjen e konsumatorit si detyrë për marrjen e çdo vendimi rregullator në interes afatgjatë dhe në të mirë të shoqërisë në tërësi.

Për të realizuar sa më mirë funksionet e tij në mbrojtje të konsumatorit, ERRU ka miratuar dokumentet e mëposhtme:

Kontrata Model për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime

Rregullore për organizimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave