Procesi i përcaktimit të tarifave i përmbledhur në skemën më poshtë, konsiston në një sërë hapash që përfshijnë së pari operatorët dhe ERRU-n, si dhe publikun si përdorues shërbimi dhe konsumatorët pagues.