Ndriçim Shani

Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator
Z. Ndriçim Shani është emëruar Kryetari i Komisionit Kombëtar Rregullator të Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri në maj 2016 dhe po ushtron aktualisht mandatin e tij të dytë në këtë pozicion. Ai është diplomuar më 1982 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Hidroteknike. Në vitin 1991 merr titullin “Master në hidrologji, analiza, cilësia dhe trajtimi i ujërave” në Universitetin e Montpellier II, Francë. Ai ka një eksperiencë mbi 34 vjeçare në fushën e furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe të ambientit, si lektor në universitet dhe senior inxhinier projektues. Z. Shani ka një eksperiencë të thellë në sektorin privat dhe publik në bërjen e politikave publike në nivelin e Qeverisjes Kombëtare, si dhe në planifikimin dhe menaxhimin e projekteve të furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe mjedisore në shkallë të madhe të financuara nga donatorët e huaj dhe Qeveria Shqiptare. Zotëron tre gjuhë të huaja dhe ka kryer disa kualifikime kryesisht afatgjata jashtë vendit. Ai është autor i disa teksteve dhe manualeve të ndryshme në fushën e ujit.

Genci Gjeci

Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator
Z. Genci Gjeci është emëruar Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator të Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri, në 26 Maj 2022. Ai është diplomuar në vitin 1987 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Hidroteknikë. Në vitet 1990-1993 ka kryer studimet e thelluara në Universitetin Teknik “Carolo Wilhelmina”, në Braunschweig, Gjermani ku fiton diplomën e inxhinierit dhe masterit në studimet e thelluara në fushën e veprave hidroteknike. Për një periudhe 3-vjeçare ka punuar në Gjermani si inxhinier në fushën e ujësjellës kanalizimeve dhe gazsjellësve. Z. Gjeci ka një përvojë disa vjeçare si këshilltar i projekteve të huaja në Ministrinë e Infrastrukturës, drejtor i njësisë së zbatimit të projekteve, të financuar nga Banka Botërore dhe donatorë të tjerë. Gjithashtu, ai ka punuar edhe në pozicionin e koordinatorit të Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) për projektet e ujësjellës kanalizimeve si dhe drejtor teknik në punimet e ndërtimit të Hidrocentralit të Ashtës, financuar nga qeveria austriake. Z. Gjeci ka përvojë të gjatë edhe në sektorin privat duke kontribuar në projektimin dhe zbatimin e veprave hidroteknike.
 

Evis Shurdha

Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator

Znj. Evis Shurdha është emëruar Anëtare e Komisionit Kombëtar Rregullator të Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri në 14 prill 2021 dhe po ushtron aktualisht mandatin e saj të dytë në këtë pozicion. Ajo është diplomuar në Drejtësi dhe Shkenca Politike. Ka përfunduar studimet Master i Shkencave në të Drejtë Private, pranë Universitetit Europian të Tiranës si dhe Master Profesional në Qeverisje të Korporatave, në Fakultetin Ekonomik, të po këtij universiteti. Ka eksperiencë shumë vjeçare në sektorin privat dhe publik. Në sektorin publik ka mbajtur pozicione të rëndësishme si Drejtore e Departamentit të Administratës në Kryeministri dhe Kryetare e Komisionit të Prokurimit Publik. Ka kryer kualifikime të shumta brenda dhe jashtë vendit në çështje të ndryshme të mirë administrimit të sektorit publik.

Namik Simixhiu

Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator
Z. Namik Simixhiu është emëruar Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator pranë Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri, në 16 Nëntor 2022. Ai është diplomuar për Inxhinieri Hidroteknike në Fakultetin e Inxhinierisë, Universiteti i Tiranës dhe ka një eksperiencë dhjetëra vjeçare në projektim, ndërtim dhe rehabilitimin e veprave inxhinierike, hidroenergjetike dhe ujësjellës kanalizime, të shtrira pothuaj në të gjithë Shqipërinë. Gjatë viteve 1982 -1989 ka drejtuar punimet në kantierin e digës së hidrocentralit të Komanit dhe më pas të hidrocentralit të Banjës. Më tej, ka drejtuar dhe koordinuar projektimin dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit të ujësjellës kanalizimeve në qytete dhe fshatra të ndryshme të vendit, duke mbajtur në vijim pozicione kyçe. Z. Simixhiu ka një eksperiencë të gjatë pune në funksione drejtuese në administratën publike, është njohës mjaft i mirë i politikave rregullatore dhe legjislacionit në fuqi në fushën e menaxhimit të integruar të burimeve ujore, mbrojtjen mjedisore dhe menaxhimin e integruar të mbetjeve.
WhatsApp Image 2022-12-15 at 12.42.04 (2)

Ediola Braha

Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator

Znj. Ediola Braha është emëruar Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator pranë Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri, në 16 Nëntor 2022. Ka përfunduar studimet e larta në vitin 2001 pranë Universitetit “Eqerem Çabej” në Gjirokastër, dega “Gjuhë angleze” e më tej për “Menaxhim Biznesi” në Fakultetin Administrim Biznesi, pranë Universitetit Kristal. Znj. Braha e ka nisur karrierën e saj në vitin 2001 si mësues e gjuhës angleze në shkollën e mesme të përgjithshme në Levan të Fierit, ndërsa në janar të vitit 2010 emërohet zëvendës drejtoreshë në Drejtorinë Spitalore “Përparim Tepelena” në qytetin e Tepelenës, duke marrë dy vite më vonë drejtimin e kësaj drejtorie, detyrë që do ta mbajë deri në vitin 2018. Ndërkohë, ka punuar edhe si pedagoge e jashtme në Universitetin Kristal. Ndër vite, ka kryer trajnime e kualifikime të shumta në aspektin social, menaxherial dhe politikëbërës. Përgjatë 2015-2019, Znj. Braha ka qenë këshilltare në Këshillin Bashkiak, Tepelenë, ndërsa në 2019-2021 deputete në Parlamentin e Shqipërisë.

 

Vendimet e Këshillit të Ministrave për emërimin e anetarëve të Komisionit mund t’i gjeni këtu.