Enti Rregullator i Ujit është krijuar dhe funksionon në bazë të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996, i ndryshuar. Kompetencat, proçedurat dhe standartet nën të cilat ERRU operon burojnë nga ky ligj:

Një sërë ligjesh të tjera të Republikës së Shqipërisë kanë ndikim në ushtrimin e funksioneve të ERRU siç është ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit, ligji për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike, etj. Këto mund të gjenden në linqet e mëposhtme: