Enti Rregullator i Ujit
Rr: “Viktor Eftimiu”,
Ndërtesa 1, Kati IV
Njësia Administrative Nr. 5, 1022,
Tiranë, Shqipëri
+355 42 258 046
public@erru.al