NrSHOQËRITËSTATUSI I APLIKIMIT
1Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.aNë proces
2Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë Sh.aNë proces
4Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.aNë proces
3Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.aNë proces