NrSHOQËRITËSTATUSI I APLIKIMIT
1Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.aNë proces