Me një punë dhe eksperiencë disa vjeçare në sektorin ujësjellës-kanalizime në Shqipëri Enti Rregullator i Ujit ka një bashkëpunim të suksesshëm me një numër të madh partnerësh kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Bashkëpunimi i ngushtë dhe shkëmbimi vazhdon me një sërë institucionesh dhe aktorësh si brenda sektorit ashtu edhe në fusha të tjera të që lidhen me shërbimet ujësjellës-kanalizime:
Bashkëpunëtorët Ndërkombëtarë 
Mbështetja nga donatorë të huaj

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Programi për Reformën në Sektorin e Ujit në Shqipëri; Forcimi i Rregullatorit në Sektorin e Ujit (mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve 2009-2015)

Anëtarësime