Në bazë të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996, i ndryshuar, ERRU ka të drejtë të nxjerrë rregullore dhe udhëzues për të ushtruar funksionet dhe kompetencat e tij. Rregulloret më të rëndësishme të nxjerra nga ERRU janë Rregullorja e Licensimit, Metodologjia e Vendosjes së Tarifave dhe Kontrata Tip, Kodi i Integritetit të cilat mund të gjenden në linqet e mëposhtme si dhe Rregullorja e Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të Ujit: