Kontrata Model e Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime është miratuar nga Komisioni Kombëtar Rregullator me vendimin nr. 8, datë 04.02.2011 dhe rregullon marrëdhënien mes klientëve (familjare, private e publike) dhe operatorit që i ofron shërbimet e furnizimit me ujë dhe largimit e trajtimit të ujërave të ndotur. Kontrata përcakton të drejta dhe detyrime për të dyja palët dhe është e zbatueshme për te gjithë klientët ne sektorin ujësjellës kanalizime.

Në vitin 2015 lindi nevoja që ky dokument të rishikohej dhe me vendimin Nr. 25, datë 08.07.2015 KKRR miratoi disa shtesa dhe ndryshime në Kontratën Model për shërbime ujësjellës kanalizime.

Për të shkarkuar Kontratën Model klikoni këtu.