Plotësimi i Formularit të Databazës, ERRU në UK Maliq

Ashtu si vitet e kaluara, edhe përgjatë 2022, Enti Rregullator i Ujit (ERRU) i kushton vëmendje monitorimit dhe vlerësimit të performancës së operatorëve të shërbimit UK, veçanërisht saktësisë së të dhënave që ato raportojnë. Për t’u siguruar për këtë të fundit, një grup pune nga ERRU ka ndërmarrë vizita në disa prej tyre. UK Ersekë […]

Enti Rregullator i Ujit vizitë monitorimi në UK Tropojë

Ndërrimi i pothuajse gjithë stafit të Ujësjellës Kanalizime Tropojë ka bërë që Enti Rregullator i Ujit (ERRU) të udhëtojë deri atje për të asistuar stafin e ri në plotësimin e Formularit të Databazës si dhe për të verifikuar të dhënat e raportuara nga shoqëria deri më tani. Një grup pune nga sektorët tekniko-ekonomik në ERRU […]

Verifikimi i të dhënave, ERRU inspektim në UK Kukës

UK Kukës ishte shoqëria e radhës për t’u inspektuar nga grupi i punës së Entit Rregullator të Ujit (ERRU), i cili është thuajse çdo ditë në terren në ndihmë të ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve që kanë hasur vështirësi dhe paqartësi në plotësimin e formularit të data bazës me të dhënat e kërkuara, si dhe për të […]

ERRU vizitë dy ditore në UK Libohovë e Finiq

Vijon puna në terren e Entit Rregullator i Ujit (ERRU) për monitorimin e shoqërive të ujësjellësve me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe saktësisë së të dhënave të raportuara pranë saj. Një ekip pune i kryesuar nga komisioneret, znj.Fatime Imeraj dhe znj.Silvana Simaku përfunduan sot vizitën 2-ditore në shoqëritë UK Libohovë e UK Finiq. Takimet me […]

Inspektim në UK Peqin e UK Divjakë

Në programin e punës për vitin 2022, ERRU i ka dhënë rëndësi të veçantë problemit të saktësisë së të dhënave që raportojnë shoqëritë UK pranë ERRU-së, pasi mbi bazën e tyre do të hartohet Raporti i Performancës së Sektorit UK që jep një pasqyrë reale të gjendjes së tij. Duke patur parasysh që mjaft shoqëri […]

“22 mars, Dita Botërore e Ujit”

22 mars – Dita Botërore e Ujit, me fokus tek ujërat nëntokësorë. Me ndryshimet klimatike, situata me ujërat nëntokësorë bëhet gjithnjë e më kritike. Ne duhet të punojmë së bashku për të menaxhuar këtë burim të çmuar. Ujërat nëntokësorë mund të jenë të padukshëm, por ndikimi i tij është i dukshëm kudo!