Publikohet Raporti Vjetor i Performancës

Enti Rregullator i Ujit ka hartuar Raportin Vjetor të Performancës së sektorit UK, në të cilin përshkruhet dhe analizohet në mënyrë strikte zhvillimi i çdo shoqërie nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2021, krahasuar me vitet paraardhëse si dhe tendenca e performancës së sektorit të ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri. Për t’u njohur më […]

UK Elbasan dëgjesë me publikun për nivelin e ri tarifor

Përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit (ERRU) morën pjesë në dëgjesën publike të zhvilluar sot nga Ujësjellës Kanalizime Elbasan me konsumatorët në lidhje me nivelin e ri tarifor që kjo shoqëri i ka propozuar ERRU-së. Pasi bënë një përshkrim të gjendjes së UK Elbasan, stafi administrativ i shoqërisë shpalosi objektivat për vitet e ardhshme duke […]