Bruksel, takim bilateral për Kapitullin 28 “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik”

Grupi Ndërinstitucional i Punës për Integrimin Evropian (GNPIE) ku bëjnë pjesë edhe përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit zhvilluan sot në Bruksel takimin bilateral mbi kapitullin 28 “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik”. Delegacioni i ERRU, i përbërë nga Fatime Imeraj, Sekretar i Përgjithshëm dhe Fjola Beqiri, specialiste për Mbrojtjen e Konsumatorit prezantuan veprimtarinë e […]

Vendim nr. 420 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit dhe transferimit të shoqërive UK në subjekte me kompetenca të përbashkëta”

Klikoni këtu për të parë dokumentin. Vendim Nr. 510, datë 27.10.2022, për një ndryshim në vendimin Nr. 420, datë 29.09.2022 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit”