Vendimet e Këshillit të Ministrave janë aktet nënligjore që plotësojnë kuadrin ligjor të sektorit ujësjellës-kanalizime në Shqipëri . Më poshtë mund të gjeni ligjet përkatëse: