Vendim Nr.29, datë 28.09.2011 “Për përcaktimin e llogaritjes së sasisë së ujërave të ndotura”, i ndryshuar
Vendim Nr.35, datë 14.10.2013 “Për miratimin e përqindjes së pagesës rregullatore për vitin 2014”
Vendim Nr.4, datë 29.02.2012 “Për përcaktimin e kategorisë së konsumatorëve për disa klientë të veçantë”
Vendim Nr.50, datë 30.12.2013 “Për miratimin e formatit të licencës dhe disa ndryshime në rregulloren e licencimit”
Vendim Nr.46, datë 27.12.2013 “Për miratimin e bilancit të ujit”
Vendimi Nr.15, datë 09.06.2014 “Për zbatimin e kontratës model”
Vendimi Nr.22, datë 14.11.2014 “Për Miratimin e Përqindjes së Pagesës Rregullatore për Vitin 2015”
Vendim Nr.6, datë 23.02.2015, “Për Dënimin Administrativ të Shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Vlorë sh.a.”
Vendim Nr.25, datë 08.07.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në kontraten model të shërbimeve ujësjellës kanalizime”
Vendim Nr.13, datë 23.02.2016,” Për licencimin e operatoreve dhe miratimin e tarifave te sherbimit UK deri ne perfundim te procedurave te riorganizimit te shoqerive UK”
Vendim Nr.31, datë 27.04.2018 “Për një ndryshim në vendimin e KKRR Nr.4, datë 29.02.2012, “Për përcaktimin e kategorisë së konsumatorëve për disa klientë të veçantë”
Vendim Nr.18, datë 22.03.2018 “Vendim për fillimin e procedurës për ndryshimin e metodologjisë për vendosjen e tarifave”
Vendim Nr.21, datë 30.03.2018 “Për tarifat e dhënies së informacionit (dokumentacionit) të kërkuar”
Vendim Nr.35, datë 22.05.2018 “Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë ujësjellës kanalizime Kavajë sh.a.”
Vendim Nr.36, datë 22.05.2018 “Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë ujësjellës Tropojë sh.a.”
Vendim Nr.42, datë 13.06.2018 “Për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Kavajë sh.a.”
Vendim Nr.43, datë 13.06.2018  “Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tropojë sh.a.”
Vendim Nr.49, datë 13.06.2018 “Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë ujësjellës kanalizime Dibër sh.a.”
Vendim Nr. 61, datë 06.09.2018 “Për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Dibër”
Vendim Nr. 64, datë 06.09.2018 “Për marrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Fier”
Vendim Nr.71, datë 21.09.2018 “Rregulloren për organizimin dhe zhvillimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave”
Vendim Nr.18, datë 19.04.2019 “Procedura e ankimit në Komisionin Kombëtar Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, për një të licencuar”
Vendim Nr.22, datë 24.04.2019 “Për përcaktimin e kategorisë së klientit për rezidencat studentore publike”
Vendim Nr. 539, datë 30/12/2021 “Për miratimin e Metodologjisë dhe Procedurës për Miratimin e Tarifave të Shërbimeve Ujësjellës Kanalizime”.
Vendim nr. 420, datë 29.09.2022  “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit dhe transferimit të shoqërive UK në subjekte me kompetenca të përbashkëta”
Vendim Nr. 510, datë 27.10.2022, për një ndryshim në vendimin Nr. 420, datë 29.09.2022 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit”
Vendim Nr. 484, datë 14.10.2022 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për procedurat e dhënies dhe rinovimit të licencave profesionale për subjektet juridike e fizike që ushtrojnë veprimtari në sektorin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”
Vendim nr. 485, datë 14.10.2022 “Për miratimin e përqindjes së pagesës rregullatore”
Vendim Nr.8, datë 22.02.2023 “Për një shtesë në Vendimin Nr. 420, datë 29.09.2022  “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit dhe transferimit të shoqërive UK në subjekte me kompetenca të përbashkëta”
Vendim Nr. 28, datë 23.06.2023 Për “Shtyrje afati të aplikimit nga Shoqëritë Ujësjellës-Kanalizime për tarifa të ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura për vitin 2023”
Vendim Nr.32, datë 13.09.2023 “Për një ndryshim në vendimin e KKRR Nr. 28, datë 23.06.2023 Për ‘Shtyrje afati të Aplikimit nga shoqëritë Ujësjellës-Kanalizime për tarifa të ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura për vitin 2023’”
Vendim Nr. 38, datë 05.10.2023 “Për miratimin e përqindjes së pagesës rregullatore”
Vendim Nr. 41, datë 05.10.2023 “Për refuzimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifor të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Qarku Shkodër sh.a”
Vendim Nr. 42, datë 05.10.2023 “Për refuzimin e aplikimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a për ndryshimin e nivelit tarifor”
Vendim Nr. 43, datë 05.10.2023 “Për refuzimin e aplikimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a për ndryshimin e nivelit tarifor”