• Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacionin përkatës për aplikim
  • Procedura e ankimimit

    Shënim: Enti Rregullator i Ujit nuk e ofton këtë shërbim