• Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP*
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencione*
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacionin përkatës për aplikim*
  • Procedura e ankimimit*

    *Shënim: Enti Rregullator i Ujit nuk e ofron këtë shërbim