Rezoluta dhe Direktiva Ndërkombëtare
Përveç kuadrit kombëtar ligjor dhe kuadrit për politikat, puna e ERRU-së bazohet dhe në disa rezoluta, dokumente dhe direktiva, të tilla si Direktiva e Ujit të BE-së, e Drejta e Njeriut për Ujë të Pijshëm të Sigurt dhe Higjienë, si dhe në Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit.
Direktiva e Ujit të Bashkimit Evropian

Si vend që ka aplikuar për anëtarësim në BE, Shqipëria përpiqet të arrijë përputhshmëri me Direktivat Europiane të Ujit si më poshtë:

The Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation

Through the co-financing of the United Nations Human Rights Council Resolution "The Human Right to Safe and Clean Drinking Water" (adopted on September 28), the Albanian government is committed to adopting an approach based on the rights of human for the water sector.


Millennium Development Goals

Në shtator të vitit 2000, Shqipëria, së bashku me 180 kombe të tjera, miratoi Deklaratën e Mijëvjeçarit në Samitin e Mijëvjeçarit, duke u angazhuar në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit deri në vitin 2015.


In July 2003, the Albanian Parliament adopted the following resolution in support of the Millennium Declaration:

Achieving Millennium Development Goal 7 - Ensuring Sustainable Environmental Development - is one of the main policy objectives for the Albanian water sector. The National Strategy for the Water Supply and Sanitation Services Sector 2011-2017 reflects Albania's commitment to Goal 10: to halve, by 2015, the percentage of people who do not receive basic services of safe drinking water supply and hygiene.

Më shumë informacion në lidhje me OZHM 7 mund të gjendet në “Raportin Kombëtar Shqiptar për Progresin drejt Arritjes së Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit (edicion i posaçëm, Korrik 2010)”.


THE LISBON CHARTER
Lisbon Declaration – On the orientation of public policies and the regulation of water supply, sewerage and wastewater management services.

Professionals, policy makers and decision makers for the Water Supply, Sewerage and Wastewater Treatment sector, managers of public and private providers of these services as well as the community of specialists working in this sector gathered at the first Regulators' Forum in Lisbon, in September 2014.

They commissioned the National Water Association (IWA) to draft, formulate and adopt a Declaration that would set out the basic principles of good public policy and effective regulation of water supply, sanitation and waste water treatment management (of called the "Services"), to define the respective rights, obligations and responsibilities of governments, public administrations, regulatory authorities, service providers and consumers.

The Lisbon Declaration guides the formulation of national and local public policies, the creation of the relevant regulatory framework as well as good practices for the implementation of these policies and rules.