Vendim nr. 579, “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë Sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.