*Shënim: Enti Rregullator i Ujit nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.