Vendim Nr.21, datë 09. 07. 2024“Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.