Vendim Nr.20, datë 09.07.2024 “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifor të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.