Vendim nr. 16, datë 16.05.2024 “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifor të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.a ”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.