Vendim nr.58, datë 27.12.2023 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.