Vendim Nr. 42, datë 05.10.2023 “Për refuzimin e aplikimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a për ndryshimin e nivelit tarifor”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.