Vendim Nr. 41, datë 05.10.2023 “Për refuzimin e aplikimit për ndryshimin e nivelit tarifor të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Qarku Shkodër sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.