Vendim nr. 420 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit dhe transferimit të shoqërive UK në subjekte me kompetenca të përbashkëta”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.

Vendim Nr. 510, datë 27.10.2022, për një ndryshim në vendimin Nr. 420, datë 29.09.2022 “Për licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve UK deri në përfundim të procedurave të riorganizimit”