Vendim nr. 382 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Kukës sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.