Publikohet Raporti Vjetor i Performancës

Enti Rregullator i Ujit ka hartuar Raportin Vjetor të Performancës së sektorit UK, në të cilin përshkruhet dhe analizohet në mënyrë strikte zhvillimi i çdo shoqërie nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2021, krahasuar me vitet paraardhëse si dhe tendenca e performancës së sektorit të ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri.

Për t’u njohur më shumë me detaje nga raporti, klikoni në faqen zyrtare të ERRU