Lista e shërbimeve që ofron Enti Rregullator i Ujit:

  1. Licenson persona fizikë apo juridikë, që ofrojnë shërbimin ujësjellës-kanalizime për përfitim publik
  2. Përcakton tarifat e shërbimeve ujësjellës-kanalizime