*Enti Rregullator i Ujit nuk ka inciativë për propozimin e akteve ligjore.