Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë
dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura