Z. Genci Gjeci është emëruar Anëtar i Komisionit Kombëtar Rregullator të Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri, në 26 Maj 2022. Ai është diplomuar në vitin 1987 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Hidroteknikë. Në vitet 1990-1993 ka kryer studimet e thelluara në Universitetin Teknik “Carolo Wilhelmina”, në Braunschweig, Gjermani ku fiton diplomën e inxhinierit dhe masterit në studimet e thelluara në fushën e veprave hidroteknike. Për një periudhe 3-vjeçare ka punuar në Gjermani si inxhinier në fushën e ujësjellës kanalizimeve dhe gazsjellësve. Z. Gjeci ka një përvojë disa vjeçare si këshilltar i projekteve të huaja në Ministrinë e Infrastrukturës, drejtor i njësisë së zbatimit të projekteve, të financuar nga Banka Botërore dhe donatorë të tjerë. Gjithashtu, ai ka punuar edhe në pozicionin e koordinatorit të Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) për projektet e ujësjellës kanalizimeve si dhe drejtor teknik në punimet e ndërtimit të Hidrocentralit të Ashtës, financuar nga qeveria austriake. Z. Gjeci ka përvojë të gjatë edhe në sektorin privat duke kontribuar në projektimin dhe zbatimin e veprave hidroteknike.