Dokumentacion
LegjislacionPublikime
Kategoria : Legjislacion
Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008, "Për Mbrojtjen e Konsumatorëve", i ndryshuar
Ligji nr. 9875, datë 14.02.2008, "Për Metrologjinë", i ndryshuar
VKM nr.23, date 09.01.2008, Per miratimin e tarifave te perdorimit te ujrave, i ndryshuar
VKM nr.236, date 10.05.1993, Per administrimin e furnizimit me uje per perdoruesit familjare dhe jo familjare, i ndryshuar
Ligj nr.8480, date 27.05.1999, Per funksionimin e organeve kolegjiale te administrates shteterore dhe enteve publike
RREGULLORE PĖR FURNIZIMIN ME UJĖ DHE KANALIZIMET NĖ ZONĖN E SHĖRBIMIT TĖ SHOQĖRISĖ ANONIME UJĖSJELLĖS KANALIZIME
PER KUADRIN RREGULLATOR TE SEKTORIT TE FURNIZIMIT ME UJE DHE LARGIMIT E PERPUNIMIT TE UJERAVE TE NDOTURA