Dokumentacion
LegjislacionPublikime
Kategoria : Publikime
"Per sistemet e furnizimit me uje dhe kanalizimet e ujrave te perdorura" Enti Rregullator i Ujit ne bashkepunim me Drejtorine e Pergjithshme te Standarteve (DPS) ka botuar nje liber i cili paraqet nje seri standartesh te reja te adoptuara si standarte shqiptare per t'iu ardhur ne ndihme te gjitha sh.a.-ve dhe ndermarrjeve te ujesjelles-kanalizimeve ne punen e tyre. Keto standarte jane specifikime teknike te miratuara nga organizmi kombetar i standarrdizimit DPS, per perdorim te vazhdueshem qe sherben si dokument per arritjen e nivelit te caktuar te cilesise. Ju mund ta beni tuajin kete studim te ERRU, duke u interesuar prane zyrave te ketij institucioni